اولین مسابقه رویداد عربستان سوپرشوداون ثبت شد
اولین مسابقه رویداد عربستان سوپرشوداون ثبت شد

اولین مسابقه رویداد عربستان سوپرشوداون ثبت شد

اولین مسابقه رویداد عربستان سوپرشوداون ثبت شد

حدود ۳ هفته دیگه رویداد عربستان برگزار خواهد شد.

اولین مسابقه این رویداد در طی شو اسمکدان این هفته ثبت شد.

گروه نیو دی باید از عناوین تگ تیم اسمکدان خود مقابل میز و جان موریسن دفاع کنند.

همچنین احتمال مسابقه استینگ و آندرتیکر همچنان پابرجاست اما قطعی نیست.

و همچنین ظاهرا براک لزنر هم در این رویداد مقابل ریکوشی قرار خواهد گرفت.

Nature

Nature

Nature

سایر مطالب
دیدگاه بگذارید 0

روز شمار رویدادهای آینده

1401/08/14
05/11/2022

1401/09/05
26/11/2022

1401/08/21
12/11/2022

1401/08/28
19/11/2022